SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY CÁC CỰ LY

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Đi thẳng đường mòn đến Suối Giáp Ranh - Rẽ phải vào đường mòn đến Ngã Sáu - Rẽ trái vào đường mòn đến Đồi Đá - Đi thẳng đường mòn đến Thác Phật - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ trái vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Đi thẳng đường mòn đến Suối Giáp Ranh - Rẽ phải vào đường mòn đến Ngã Sáu - Rẽ phải vào đường mòn đến Rẫy Ma Thân - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ phải vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Rẽ phải vào đường mòn đến Rẫy Ma Thân - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ phải vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Racekit

QUY TRÌNH NHẬN RACEKIT


Chuẩn bị email xác nhận đăng ký thành công hoặc email có mã QR

Kiểm tra thông tin

Ký biên bản miễn trừ trách nhiệm điện tử

Nhận và kiểm tra race-kit

Kiểm tra BIB tại quầy Chip-timing