7KM
15KM
24.6KM

Sơ đồ đường chạy

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Rẽ phải vào đường mòn đến Rẫy Ma Thân - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ phải vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Đi thẳng đường mòn đến Suối Giáp Ranh - Rẽ phải vào đường mòn đến Ngã Sáu - Rẽ phải vào đường mòn đến Rẫy Ma Thân - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ phải vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Giải thưởng


Sơ đồ đường chạy

Lộ trình: Cầu Sêrê Pók (Xuất phát) - Đi thẳng đường bê tông - Rẽ trái vào đường mòn để đến Chốt thác bảy nhánh - Đi thẳng đường mòn đến Suối Giáp Ranh - Rẽ phải vào đường mòn đến Ngã Sáu - Rẽ trái vào đường mòn đến Đồi Đá - Đi thẳng đường mòn đến Thác Phật - Đi thẳng đường mòn đến ngã tư, rẽ trái vào đường bê tông - Cầu Sêrê Pók (Về đích)

Giải thưởng